Forretningsorden

§1 Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen Kollegienet Odense, er til hver en tid underlagt foreningens gældende vedtægter.
Ved ændring i vedtægter skal forretningsorden ajourføres.

§2 Bestyrelsens virke
Bestyrelsen træffer beslutninger om foreningens daglige virke, under ansvar for repræsentantskabet.
Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at oplyse om egen inhabilitet i bestyrelsens virke.
Daglig leder er inhabil i alle spørgsmål vedrørende FKO’s medarbejdere.

§3 Bestyrelsens møder
Tidspunkter for afholdelsen af bestyrelsens møder, planlægges fra gang til gang, således at de to følgende mødedatoer er fastlagt.
Bestyrelsesmøder afholdes efter en dagsorden, der som minimum indeholder følgende punkter:
Foreløbig dagsorden skal udsendes til bestyrelse og arbejdsgrupper senest 10 dage før mødets afholdelse. Ændringer og/eller indkomne forslag skal være bestyrelsen og evt. daglig leder i hænde senest 6 dage for mødets afholdelse. Den endelige dagsorden offentliggøres 5 dage før mødets afholdelse.
Såfremt et medlem af bestyrelsen er forhindret i at deltage i et møde, skal dette meldes til daglig leder hurtigst mulig, dog senest 24 timer før mødets start.
Senest 5 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse udsendes protokol til gennemsyn blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer har 5 dage til at komme med kommentarer til protokollen. Den endelige protokol offentliggøres på foreningens hjemmeside og mailing-listen ”geninfo” senest 14 dage efter mødets afholdelse.

§4 Svarfrister
Formand og næstformand er forpligtet til at svare på beslutningsforslag fra daglig leder og/eller bestyrelsesmedlemmer indenfor 24 timer. For bestyrelsens menige medlemmer er fristen 48 timer. Undladelse af svar er det samme som accept af beslutningsforslag.
Formand og næstformand er forpligtet til at gøre opmærksom på, hvis de har planlagt aktiviteter, der forhindrer dem i at overholde 24 timers tidsfristen.
Bestyrelsen og/eller daglig leder er forpligtet til at svare på henvendelser indenfor 48 timer. Dette svar kan være foreløbigt.

§5 Bestyrelsens opgaver
Såfremt bestyrelsen ansætter en daglig leder, er bestyrelsen forpligtet til at udforme en arbejdsbeskrivelse for den daglige leder.
Det er bestyrelsens opgave at behandle eventuelle brugersager.
Bestyrelsen skal udarbejde det nødvendige materiale til repræsentantskabsmøder. Dette sker i samarbejde med en evt. ansat daglig leder.
Bestyrelsesmedlemmer har fuld tavshedspligt i forbindelse med de følsomme oplysninger, de får kendskab til igennem bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med specifikke arbejdsopgaver.